Pháp lý doanh nghiệpLƯU Ý KHI CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

09/10/20230

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ tư vấn về các lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần: nguyên tắc chuyển nhượng, các trường hợp hạn chế chuyển nhượng, phương thức chuyển nhượng, thời điểm trở thành cổ đông công ty…

1. Nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần

 • Theo điểm d khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

2. Các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần

Căn cứ khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần bao gồm:

 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó (Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020).

 • Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. 

Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

3. Các phương thức chuyển nhượng cổ phần

Việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán:

 • Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký.
 • Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Thời điểm trở thành cổ đông công ty sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần

Khoản 6 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

5. Tài liệu, thông tin khách hàng cần cung cấp

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Sổ đăng ký cổ đông;
 • Thông tin của bên nhận chuyển nhượng.

6. Các công việc Công ty Luật The Light thực hiện

 • Tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng về nguyên tắc chuyển nhượng, các trường hợp hạn chế chuyển nhượng, phương thức chuyển nhượng, thời điểm trở thành cổ đông công ty;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng cổ phần;
 • Tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi chuyển nhượng cổ phần;
 • Thực hiện các thủ tục sau khi chuyển nhượng cổ phần.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa về quy định khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trao đổi cùng luật sư và chuyên viên pháp lý.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa về thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trao đổi cùng luật sư và chuyên viên pháp lý.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT 

Điện thoại: 093 846 1188

Email: invest.thelight@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *