HomeCategoryLưu trữ Sở hữu trí tuệ - Công ty luật The Light

THỦ TỤC HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ hướng dẫn tổng quan về thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm: trường hợp hủy bỏ, hồ sơ thực hiện, quy trình thực...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ hướng dẫn tổng quan về thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm: Điều kiện thực hiện, quy trình thực hiện, thẩm quyền giải quyết, thời hạn giải quyết… 1. Căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối...