HomeCategoryLưu trữ Hợp đồng và giao dịch - Công ty luật The Light

CÓ CẦN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CHO DOANH NGHIỆP ĐƯA NLĐ VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. 2.  Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập? Việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập được quy định tại Điều 39 Luật Người lao động Việt...

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC MUA ĐẤT ĐỂ XÂY TRỤ SỞ KHÔNG

   Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 2.    Trường hợp không được...