Các thành viên

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Tiến sĩ Luật sư
Lê Huy Quang

Lê Huy Quang

Luật sư
Vũ Viết Tự

Vũ Viết Tự

Luật sư
Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

Luật sư
Tạ Đức Thành

Tạ Đức Thành

Luật sư
Hà Văn Thêm

Hà Văn Thêm

Luật sư
Dương Quang Dũng

Dương Quang Dũng

Luật sư
Nguyễn Chiến Thắng

Nguyễn Chiến Thắng

Cố vấn
Ngô Văn Thạnh

Ngô Văn Thạnh

Luật sư
Lê Ngọc

Lê Ngọc

Luật sư
Lê Quyên

Lê Quyên

Luật sư
Bùi Thoan

Bùi Thoan

Luật sư
Nông Minh Chiến

Nông Minh Chiến

Luật sư
Lê Thị Hồng Hạnh

Lê Thị Hồng Hạnh

Luật sư
Vũ Thuỳ Trang

Vũ Thuỳ Trang

Luật sư
Lưu Ngọc Long

Lưu Ngọc Long

Luật sư
Phan Đình Hoàn

Phan Đình Hoàn

Chuyên viên
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên
Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà

Chuyên viên
Lê Kiều Thu

Lê Kiều Thu

Chuyên viên