Pháp lý doanh nghiệp

Theo nhu cầu của nhà đầu tư khi thành lập doanh nghiệp, The Light khuyến nghị lựa chọn loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật,… phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và quy định của pháp luật nhằm tối ưu hiệu quả, hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.

Các dịch vụ The Light cung cấp đối với doanh nghiệp như sau:

Thành lập Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh

– Xây dựng, soạn thảo bộ quy tắc, quy chế nội bộ

– Lên kế hoạch, tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên

– Tư vấn thường xuyên/ Tư vấn hỗ trợ pháp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình vận hành, hoạt động kinh doanh: Thuế, Lao động, Kinh doanh Bất động sản, Môi trường, Hóa chất,…

– Soạn thảo báo cáo định kỳ hàng tháng của doanh nghiệp

– Chuyển nhượng, sáp nhập, chấm dứt, giải thể, tạm ngừng doanh nghiệp.