Pháp lý doanh nghiệpDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ ĐƯỢC HUY ĐỘNG VỐN THEO HÌNH THỨC VAY CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

19/12/20230
1.   Căn cứ pháp lý:
  • Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014;
  • Nghị định 91/2015/NĐ-CP;
  • Nghị định 140/2020/NĐ-CP.

2.   Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được huy động vốn theo hình thức vay từ người lao động không?

Hình thức huy động vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định tại Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 23. Huy động vốn

  1. Doanh nghiệp được quyền vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính; vay của tổ chức, cá nhân ngoài doanh nghiệp, của người lao động; phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.
  2. Nguyên tắc huy động vốn:

a) Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;

b) Phương án huy động vốn phải bảo đảm khả năng thanh toán nợ;

c) Người phê duyệt phương án huy động vốn phải chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra bảo đảm vốn huy động được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả…”

Như vậy, theo quy định thì doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được huy động vốn theo hình thức vay từ người lao động.

3.    Nhà nước có chịu trách nhiệm trả nợ đối với các khoản nợ do doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực tiếp vay không?

Các khoản nợ do doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực tiếp vay được quy định tại Điều 20 Nghị định 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2020/NĐ-CP) như sau:

“1. Việc huy động vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

  1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được trực tiếp vay vốn nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ cho bên cho vay nước ngoài theo đúng các điều kiện đã cam kết trong các thỏa thuận vay. Điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét chấp thuận khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp phải nằm trong hạn mức vay nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phải được đăng ký và xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định hiện hành.
  2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sử dụng vốn vay đúng mục đích, tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn. Nhà nước không chịu trách nhiệm nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ do doanh nghiệp trực tiếp vay, trừ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh…”

Như vậy, theo quy định, Nhà nước không chịu trách nhiệm trả nợ đối với các khoản nợ do doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực tiếp vay, trừ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sử dụng vốn huy động không đúng mục đích thì cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa về quy định liên quan đến Doanh nghiệp Nhà nước. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trao đổi cùng luật sư và chuyên viên pháp lý.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT 

Điện thoại: 093 846 1188

Email: invest.thelight@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *